logo

Firma

Fir­ma GRAPHIC-DESIGN dzia­ła od 1992 roku; spe­cja­li­zu­je się w opra­co­wy­wa­niu pro­jek­tów gra­ficz­nych fol­de­rów, ulo­tek, albu­mów, pla­ka­tów wraz ze skła­dem kom­pu­te­ro­wym i przy­go­to­wa­niem do druku.

Spe­cjal­no­ścią GRAPHIC-DESIGN są tak­że usłu­gi w zakre­sie wyko­ny­wa­nia: rysun­ków, ilu­stra­cji i zdjęć do mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, a tak­że lay­out cza­so­pism i pro­jek­tów stron internetowych.

W okre­sie swo­jej wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści fir­ma GRAPHIC-DESIGN współ­pra­co­wa­ła m.in. z reno­mo­wa­nym pro­du­cen­tem mate­ria­łów budow­la­nych CRH Klin­kier (obec­nie LHL Klin­kier),  Pol­sko-Chiń­ską Radą Biz­ne­su, Cen­trum Języ­ka Chiń­skie­go, SM „Słu­żew nad Dolin­ką”, z war­szaw­ski­mi deale­ra­mi samo­cho­dów Opel, kil­ko­ma war­szaw­ski­mi restau­ra­cja­mi, ogól­no­pol­ską sie­cią hur­tow­ni Alfa-Elek­tro, fir­mą HURT-PAP z bran­ży szkol­no-biu­ro­wej, agen­cją nie­ru­cho­mo­ści Grand Pro­per­ties oraz sto­łecz­nym samorządem.

W latach 1996–2006 fir­ma była wydaw­cą cza­so­pi­sma o tema­ty­ce lokal­nej  „Dla Cie­bie – War­sza­wa i Okolice”.

Sze­fem fir­my jest gra­fik Jacek Sasin (prze­czy­taj o Jac­ku).