logo

Jacek Sasin

Jacek Sasin

gra­fik, foto­graf, dzien­ni­karz, wydawca.

Pierw­sza indy­wi­du­al­na wysta­wa rysun­ków saty­rycz­nych Jac­ka Sasi­na zaty­tu­ło­wa­na „Kuch­nia Pol­ska” zapre­zen­to­wa­na zosta­ła w gale­riach ówcze­sne­go EMPiK‑u (1990–1991) m.in. w War­sza­wie, Gli­wi­cach, Pozna­niu, Gdań­sku, Szcze­ci­nie. Dru­ga wysta­wa indy­wi­du­al­na pt. „Rysun­ki” w Sta­ro­miej­skim Domu Kul­tu­ry (1997), wysta­wa „Do Unii i z powro­tem” w gale­rii Traf­fic Club  w maju 2004 r.

Udział w wysta­wach zbio­ro­wych: „Buzie i Buź­ki”, „Pol­ska — Niem­cy” i „Rysow­ni­cy POLITYKI” (wszyst­kie w Muzeum Kary­ka­tu­ry w War­sza­wie) oraz wysta­wa rysun­ków poświę­co­na 10. Rocz­ni­cy oba­le­nia Muru Ber­liń­skie­go (Bonn 1999).

Pierw­sze rysun­ki opu­bli­ko­wał w “Świe­cie Mło­dych” (1985), kil­ka lat póź­niej współ­pra­co­wał z kil­ko­ma tytu­ła­mi pra­so­wy­mi:  „Poli­ty­ka” (1989–1994), „Nowa Euro­pa” (1992–1993), „Rzecz­po­spo­li­ta” (1993 — 1994) oraz „Prze­gląd Tygo­dnio­wy”, „Wia­do­mo­ści Kul­tu­ral­ne”, „Kobie­ta i Życie”.  W latach 1990–1993  ryso­wał dla tele­wi­zyj­ne­go „Tele­expres­su” oraz dla pro­gra­mów War­szaw­skie­go Ośrod­ka Tele­wi­zyj­ne­go (WOT, obec­nie TVP3).

Od 1992 r. w ramach fir­my GRAPHIC-DESIGN zaj­mu­je się gra­fi­ką rekla­mo­wą, pro­jek­to­wa­niem kart świą­tecz­nych i rysun­kiem dla dzie­ci; autor wie­lu zna­ków gra­ficz­nych m.in. „żylet­ki”  - logo kaba­re­tu OT.TO.